سلام دوستان دانایی


در مورد عشق حرفهای زیادی زده شده است . عشق یکی از بهترین حالات انسانیست که 

میتوان لذت و شیرینی آن را در کام خود بچشیم. وقتی عاشق کسی میشویم دیگر سرو پا

نمیشناسیم و آنچنان قدرتی میابیم که کوه را جابه جا میکنیم و بسیاری از کارهایی که در
 
در نظر سخت و غیر قابل انجام است در حالت عاشقی برایمان انجام پذیر است . حال تصور

کنید که عاشق کسی شدید که او را بسیار  دوست دارید و برایش جان میدهید . ناگهان متوجه

بشوید که آن شخص بخاطر نقطه قوتی با شما بوده نه بخاطر خودتان قطعا حال و هوای عاشقی

از شما گرفته میشود. پس باید یادبگیریم که فریب نخوریم. سپاس