این ندانستند ایشان از عمی              هست فرقی درمیان بی منتهی

هردو گون زنبور خوردند از محل            لیک زان شد نیش وزان دگر عسل

هر دو گون آهو گیا خوردند و آب         زین یکی سرگین شدوزان مشک ناب

هر دونی خوردند از یک آب خور          این یکی خالی وآن پر از شکر

صد هزاران این چنین اشباه بین             فرقشان هفتاد ساله راه بین

این خورد گردد پلیدی زو جدا              آن خورد گردد همه نور خدا

این خورد زاید همه بخل و حسد           و آن خورد زاید همه نور احد


سلام دوستان دانایی 

در این ابیات زیبا و دلنشین مولانا به خوبی تفاوتها را بیان کرده که چگونه با وجودی که موجودات همسان (به لحاظ ظاهر)
 هستندولی تفاوتهای شگرفی میانشان است . دوستان ما انسانها در زندگی روزمره میبینیم که همه انسان هستیم اما یکی با هوش است و دیگری کم هوش یکی ثروتمند است و دیگری فقیر یکی دانا است و دیگری جاهل . خدای مهربان این تفاوتها را خلق کرده که ما بیندیشم که چرا یکی آن میشود و دیگری این. در ادامه این ابیات آمده که دو گونه زنبور از یک گل میخورند اما یکی از آن دو عسل تولید میکند و دیگری نه تنها عسل تولید نمیکند که نیش هم میزند یا آهوان همه از یک مرتع علف میخورند اما یکی از آن دو آهو مشک ناب تولید میکند و دیگری سرگین و از این نمونه ها در زندگی زیاد میبینیم که بینشان تفاوتهای زیادی است با وجودی که ظاهرا یک مبنع برای تغذیه و زندگی می باشد.در ما انسانها هم همینگونه است هوا - آفتاب-ماه -روز و شب برایمان یکی است اما یکی  نفررا میبینیم که پلید و نابکار میشود و دیگری وجودش سراسر نور خدا میگردد. آن یکی بخل و حسد میجوید و آن دیگری از وجودش نور حق و حقیقت ساطع میشود.
دوستان عزیز ما هم در زندگی باید قدر نعمتهایی را که داریم را بدانیم و از این لطفی که خدا به ما  عنایت کرده نهایت استفاده را ببریم سعی کنیم از کنار مسایل زندگی ساده عبور نکنیم .همیشه در حال یادگیری و آموزش باشیم و بدیهیات زندگی را ملاک قرار ندهیم. امر و باد و مه خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری.  خلاقیت در زندگی مهمترین اصل میباشد . انسان خلاق همیشه میتواند قوی عمل کند و منتظر دیگران نباشد . همه بحث این است که باید نو آور باشیم زیرا که تکرار در زندگی انسان را افسرده و خمود میکند.  به امید روزهایی شاد و آینده ای روشن برای همه آنانی که میخواهند خلاق باشند .